عاصمة_القرار, Twitter, 1/15/2023 10:34:40 AM, 288063


FAQ | Problem?

عاصمة_القرار_2023-01-15_02-17-01.xlsx
عاصمة_القرار_2023-01-15_02-17-01.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
January 15, 2023
Short Description:
عاصمة_القرار via NodeXL https://bit.ly/3QHYe5t
@alshaikh2
@malik1212000
@nassser851101
@naifeal3bdalh
@mslt10101010
@alialarishi
@aselsaqladi
@il27w
@m_almismar
@70sul

Top hashtags:
#الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
#الرياض
#القمة_السعودية_الصينية
#القمة_العربية_الصينية

Description:
Description
The graph represents a network of 3,803 Twitter users whose recent tweets contained "عاصمة_القرار", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 10:23 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2066-day, 5-hour, 25-minute period from Friday, 19 May 2017 at 19:29 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 3803
Unique Edges : 677
Edges With Duplicates : 9029
Total Edges : 9706
Number of Edge Types : 8
Retweet : 4035
MentionsInRetweet : 4096
Tweet : 865
Quote : 58
Replies to : 269
MentionsInReplyTo : 341
Mentions : 41
MentionsInQuote : 1
Self-Loops : 1026
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00526819923371648
Reciprocated Edge Ratio : 0.0104811815150071
Connected Components : 327
Single-Vertex Connected Components : 151
Maximum Vertices in a Connected Component : 3040
Maximum Edges in a Connected Component : 8359
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 16
Average Geodesic Distance : 5.390467
Graph Density : 0.000290338077181792
Modularity : 0.411466
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 3,803 Twitter users whose recent tweets contained "عاصمة_القرار", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 10:23 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2066-day, 5-hour, 25-minute period from Friday, 19 May 2017 at 19:29 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : عاصمة_القرار
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[178] https://twitter.com/nassser851101/status/1614237317950017537/video/1
[169] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1600482234066247680/video/1
[89] https://twitter.com/ENAD_Alotaibi/status/1600481819308265474/video/1
[76] https://twitter.com/SF_SKD/status/1600120601129066496/photo/1
[66] https://twitter.com/nassser851101/status/1601999719697375235/video/1
[60] https://twitter.com/nassser851101/status/1602767104687493120/video/1
[59] https://wa.me/+966591234379
[54] https://twitter.com/nassser851101/status/1613167714582806529/video/1
[48] https://twitter.com/M2jed966/status/1600489570746990593/photo/1
[46] https://twitter.com/nassser851101/status/1609539526556368897/video/1

Top URLs in Tweet in G1:
[25] https://twitter.com/alhamidi_nasser/status/1601187406014976000/photo/1
[4] https://twitter.com/alhamidi_nasser/status/1597242432311070720/photo/1
[1] https://twitter.com/wa_alshamri1/status/1600160260026613761/photo/1
[1] https://twitter.com/nwja14855255/status/1600173634999312385/photo/1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1600391478643396608
[1] https://twitter.com/abo_Turki1010/status/1600391478643396608/video/1

Top URLs in Tweet in G2:
[42] https://twitter.com/M2jed966/status/1600489570746990593/photo/1
[34] https://twitter.com/TurkiiSR/status/1601231494889975809/photo/1
[32] https://twitter.com/deemh100/status/1600489808941518848/video/1
[23] https://twitter.com/fayez_101/status/1600500443976794113/photo/1
[18] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1600482234066247680/video/1
[11] https://twitter.com/ENAD_Alotaibi/status/1600481819308265474/video/1
[6] https://twitter.com/SF_SKD/status/1600120601129066496/photo/1
[4] https://twitter.com/mohalzahrani13/status/1547350138254925824/photo/1
[4] https://twitter.com/gadmoath/status/1536691357204594692/photo/1
[4] https://twitter.com/Saudi__1744/status/1601218212620034049/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[176] https://twitter.com/nassser851101/status/1614237317950017537/video/1
[64] https://twitter.com/nassser851101/status/1601999719697375235/video/1
[59] https://twitter.com/nassser851101/status/1602767104687493120/video/1
[52] https://twitter.com/nassser851101/status/1613167714582806529/video/1
[43] https://twitter.com/nassser851101/status/1609539526556368897/video/1
[3] https://twitter.com/nassser851101/status/1587775508217040896/video/1
[1] https://twitter.com/mslt10101010/status/1600242246552457216/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[16] https://twitter.com/CDKVOuCRcqpqSjp/status/1612202378740088834/photo/1
[12] https://twitter.com/bahbjh/status/1612202682462400512/photo/1
[12] https://twitter.com/ksa2030_n/status/1600606155637723147/photo/1
[12] https://twitter.com/mwsymossealdbys/status/1612202744710062081/photo/1
[6] https://twitter.com/rzXWz7Cr0lOODSC/status/1601503422754459648/photo/1
[5] https://twitter.com/adelalmadwary/status/1612823361369014273/photo/1
[4] https://twitter.com/ArchGreat/status/1612878499433353217/photo/1
[4] https://twitter.com/jnobi47242406/status/1612901664394018818/video/1
[3] https://twitter.com/Mohamma13620063/status/1612667030313787392/photo/1
[3] https://twitter.com/Mohame657/status/1612757903504732160/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[73] https://twitter.com/ENAD_Alotaibi/status/1600481819308265474/video/1
[5] https://twitter.com/i/broadcasts/1gqGvyDQEBRKB
[4] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1600482234066247680/video/1
[3] https://twitter.com/TurkiiSR/status/1601231494889975809/photo/1
[3] https://twitter.com/mutlaqalotaibi0/status/1600902658595774464/photo/1
[2] https://twitter.com/SF_SKD/status/1600120601129066496/photo/1
[2] https://twitter.com/TSP_2030/status/1600505918076194818/photo/1
[2] https://twitter.com/M2jed966/status/1600489570746990593/photo/1
[1] https://twitter.com/defensearab/status/1600488397797302275/video/1
[1] https://twitter.com/TSP_2030/status/1601235220761640960/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[133] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1600482234066247680/video/1
[11] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1601244402244280320/photo/1
[7] https://twitter.com/Abumhmd45537136/status/1593638163095998464/photo/1
[3] https://twitter.com/Abomohammad1919/status/1596137491102371840/video/1
[2] https://twitter.com/nassser851101/status/1613167714582806529/video/1
[2] https://twitter.com/nassser851101/status/1614237317950017537/video/1
[2] https://twitter.com/nassser851101/status/1609539526556368897/video/1
[2] https://twitter.com/nassser851101/status/1601999719697375235/video/1
[1] https://twitter.com/ahmadalrabai/status/1600480026490642432/photo/1
[1] https://twitter.com/k27_00/status/1601284448133484545/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[59] https://wa.me/+966591234379
[6] https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B966580934284&text&type=phone_number&app_absent=0
[5] https://api.whatsapp.com/send?phone=966591234379
[4] https://wa.me/+966590442780
[4] https://twitter.com/5SuiOfpKCLg0b4d/status/1612928134449430533/photo/1
[4] https://twitter.com/AbuAbdullah_80/status/1601186110742618113/photo/1
[4] https://twitter.com/NawafAlaslami/status/1601281872171933696/photo/1
[4] https://twitter.com/NaderShamlani/status/1601251530312933377/photo/1
[4] https://twitter.com/ahahalhayani/status/1600843391793008640/photo/1
[3] https://api.whatsapp.com/send?phone=966508207034

Top URLs in Tweet in G8:
[7] https://twitter.com/weqd222/status/1609975603100356613/photo/1
[4] https://twitter.com/KBnumani/status/1612895043026558976/photo/1
[4] https://twitter.com/faisaljafar68/status/1600863578575216642/photo/1
[3] https://twitter.com/drahmedshehri3/status/1608437131835494401/photo/1
[2] https://twitter.com/alialarishi/status/1612821063917764610/photo/1
[1] https://twitter.com/alialarishi/status/1601434962997039104/photo/1
[1] https://twitter.com/S_F_Algharbi/status/1601724805991972864/photo/1
[1] https://twitter.com/benlaghbar/status/1613265237792395264
[1] https://twitter.com/Binshflout888/status/1600122122713518080/photo/1
[1] https://twitter.com/Binshflout888/status/1600608510454145032/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[13] https://twitter.com/FaisalModhesh/status/1612925955898580992/video/1
[4] https://twitter.com/FaisalModhsh/status/1612925307387891713/video/1

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/TurkiAl97034114/status/1600909134903189504/photo/1
[2] https://twitter.com/naifeal3bdalh/status/1600482234066247680/video/1
[2] https://twitter.com/maqi_sayaf/status/1601504610501685248/photo/1
[1] https://twitter.com/QHotsBC0UmfPVu7/status/1602943380253720576
[1] https://twitter.com/barrak2023/status/1594438168832806912/video/1
[1] https://twitter.com/barrak2023/status/1590522063215026178/video/1
[1] https://twitter.com/barrak2023/status/1590519143388041217/video/1
[1] https://twitter.com/AJELNEWS24/status/1601209989980643329
[1] https://twitter.com/offi_lkj/status/1600718724608438272/photo/1
[1] https://twitter.com/fawaz_32f/status/1603212692684144641/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2126] twitter.com
[109] youtube.com
[70] wa.me
[19] whatsapp.com
[13] alhurra.com
[2] gov.sa
[1] asasmedia.com
[1] sahat-altahreer.com
[1] france24.com
[1] alwatanvoice.com

Top Domains in Tweet in G1:
[33] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[260] twitter.com
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G3:
[398] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[95] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[97] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[177] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[171] twitter.com
[70] wa.me
[18] whatsapp.com
[2] youtube.com
[1] almashhadalaraby.com
[1] smartcodewave.com
[1] com.lb
[1] gcc-sg.org
[1] sahat-altahreer.com

Top Domains in Tweet in G8:
[44] twitter.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G9:
[17] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[23] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[1070] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[970] الرياض
[824] القمة_السعودية_الصينية
[765] القمة_العربية_الصينية
[636] القمة_الخليجية_الصينية
[598] عاصمة_القرار
[322] الرئيس_الصيني_في_السعودية
[224] امطار_الرياض
[178] مساء_العز_والأمن
[163] الحرةTop Hashtags in Tweet in G1:
[548] القمة_الخليجية_الصينية
[524] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[523] القمة_السعودية_الصينية
[523] القمة_العربية_الصينية
[28] الرياض
[1] مطار_الملك_سلمان
[1] ولي_العهد
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G2:
[222] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[217] القمة_السعودية_الصينية
[202] الرياض
[114] السعودية_العظمى
[112] القمة_العربية_الصينية
[82] الصين
[73] الرييس_الصيني_في_السعوديه
[62] قمم_الرياض
[56] الرئيس_الصيني_في_السعودية
[43] القمة_الخليجية_الصينية

Top Hashtags in Tweet in G3:
[283] عاصمة_القرار
[219] امطار_الرياض
[176] مساء_العز_والأمن
[121] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[64] أمطار_الرياض
[62] عاصمة_القرار_العالمي
[59] الرياض_الحبيبه
[52] مساء_الخير
[52] محمد_بن_سلمان_الاكثر_تأثير
[52] الرياض_عاصمة_القرار

Top Hashtags in Tweet in G4:
[26] الرياض
[14] قمة_سعودية_صينية
[14] قمة_خليجية_صينية
[14] قمة_عربية_صينية
[14] الجنوب_العربي
[14] اليمن
[12] متابعات
[10] أبو_القاسم
[9] التحالف
[9] المجلس_الرئاسي

Top Hashtags in Tweet in G5:
[148] الرياض
[78] الرئيس_الصيني_في_السعودية
[39] القمة_العربية_الصينية
[31] رؤية_2030
[30] ولي_العهد
[8] الرييس_الصيني_في_السعوديه
[8] قمم_الرياض
[4] القمة_السعودية_الصينية
[4] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[3] المملكة

Top Hashtags in Tweet in G6:
[136] الرئيس_الصيني_في_السعودية
[135] الرياض
[17] عاصمة_القرار_العالمي
[16] محمد_بن_سلمان
[15] القمة_العربية_الصينية
[6] القمة_السعودية_الصينية
[6] عاصمة_القرار
[4] امطار_الرياض
[4] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[3] القمه_السعوديه_الصينيه

Top Hashtags in Tweet in G7:
[107] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[89] الرياض
[73] الرياض_الان
[67] الرياض_وظائف
[67] الرياض_يد_بيد
[65] الرياض_الخضراء
[65] الرياض_زوو
[65] الرياضة_على_شاهد
[19] القمة_العربية_الصينية
[17] القمة_السعودية_الصينية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[82] الرياض
[45] حضرموت
[40] السعودية
[38] سيئون
[38] اليمن
[13] الامير_محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز
[13] عاصمة_القرار
[11] الصين
[9] السعودية_العظمى
[7] المملكة_حضرموت_وطن_واحد

Top Hashtags in Tweet in G9:
[26] مؤشرات
[26] التصعيد_العسكري
[4] عاجل
[4] ثمار_خروج
[1] الحصار_حرب_وعدوان
[1] صنعاء
[1] الحصار_حرب
[1] سيئون
[1] حضرموت
[1] الرياض

Top Hashtags in Tweet in G10:
[27] السعودية
[7] الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[6] الرياض
[5] اوردغان
[5] تركيا
[5] الرئيس_الصيني_في_السعودية
[4] بايدن
[3] السعودية_العظمى
[3] القمة_السعودية_الصينية
[2] محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2684] عاصمة
[2621] القرار
[2173] في
[1702] العربي
[1454] من
[1436] الرياض
[1070] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[970] #الرياض
[864] الصيني
[824] #القمة_السعودية_الصينية

Top Words in Tweet in G1:
[548] #القمة_الخليجية_الصينية
[524] جديدة
[524] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[524] بداية
[524] malik1212000
[523] #القمة_السعودية_الصينية
[523] مرحلة
[523] #القمة_العربية_الصينية
[522] ل
[29] في

Top Words in Tweet in G2:
[610] عاصمة
[602] القرار
[597] في
[383] الرياض
[379] العربي
[264] هنا
[262] من
[240] و
[222] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[220] السعودية

Top Words in Tweet in G3:
[391] nassser851101
[283] #عاصمة_القرار
[219] #امطار_الرياض
[176] #مساء_العز_والأمن
[121] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[120] من
[119] نتأثر
[119] الرياض
[119] كذلك
[119] فالقرار

Top Words in Tweet in G4:
[274] العربي
[261] عاصمة
[255] من
[230] القرار
[161] الرياض
[103] في
[96] السعودية
[55] العربية
[54] رسمية
[54] بدعوة

Top Words in Tweet in G5:
[216] عاصمة
[216] القرار
[212] الصيني
[210] الرئيس
[178] طائرة
[150] العربي
[148] #الرياض
[117] في
[78] #الرئيس_الصيني_في_السعودية
[77] تصل

Top Words in Tweet in G6:
[187] عاصمة
[187] القرار
[155] العربي
[147] الرئيس
[146] الصيني
[142] naifeal3bdalh
[136] #الرئيس_الصيني_في_السعودية
[135] #الرياض
[133] طائرة
[133] تصل

Top Words in Tweet in G7:
[115] عاصمة
[115] القرار
[107] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[102] في
[89] #الرياض
[73] #الرياض_الان
[67] #الرياض_يد_بيد
[67] #الرياض_وظائف
[65] #الرياض_زوو
[65] #الرياض_الخضراء

Top Words in Tweet in G8:
[142] من
[130] عاصمة
[128] القرار
[97] العربي
[82] #الرياض
[66] في
[51] مدينة
[46] الى
[45] قيادة
[45] #حضرموت

Top Words in Tweet in G9:
[130] عاصمة
[87] القرار
[80] يخص
[80] ما
[65] صنعاء
[59] اليوم
[57] الوفد
[57] العماني
[49] في
[49] وفد

Top Words in Tweet in G10:
[105] السعودية
[100] في
[82] الرياض
[75] القرار
[69] عاصمة
[61] هي
[41] كل
[36] دولة
[34] أهم
[34] توجد

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[2510] عاصمة,القرار
[1467] القرار,العربي
[730] الرئيس,الصيني
[650] في,عاصمة
[557] #القمة_العربية_الصينية,#القمة_الخليجية_الصينية
[556] #القمة_السعودية_الصينية,#القمة_العربية_الصينية
[554] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي,#القمة_السعودية_الصينية
[536] بداية,مرحلة
[536] مرحلة,جديدة
[536] #القمة_الخليجية_الصينية,بداية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[523] مرحلة,جديدة
[523] بداية,مرحلة
[523] #القمة_العربية_الصينية,#القمة_الخليجية_الصينية
[523] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي,#القمة_السعودية_الصينية
[523] #القمة_الخليجية_الصينية,بداية
[523] #القمة_السعودية_الصينية,#القمة_العربية_الصينية
[522] malik1212000,#الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[522] جديدة,ل
[28] عاصمة,القرار
[27] القرار,العربي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[592] عاصمة,القرار
[358] القرار,العربي
[206] الرئيس,الصيني
[148] الرياض,عاصمة
[141] في,عاصمة
[120] alshaikh2,من
[120] الصيني,في
[88] الرياض,هنا
[88] القمم,هنا
[88] هنا,قمة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[219] #امطار_الرياض,#عاصمة_القرار
[176] #مساء_العز_والأمن,#امطار_الرياض
[175] nassser851101,#مساء_العز_والأمن
[119] الله,يعز
[119] نؤثر,ولا
[119] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي,نعم
[119] يعز,حكامنا
[119] فالقرار,سيصدر
[119] نتأثر,أصحاب
[119] سيادة,وقيادة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[215] عاصمة,القرار
[167] القرار,العربي
[99] من,عاصمة
[87] العربي,الرياض
[77] في,عاصمة
[54] بدعوة,رسمية
[47] الوطن,العربي
[47] العربية,السعودية
[47] من,أجل
[47] المملكة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[216] عاصمة,القرار
[210] الرئيس,الصيني
[178] طائرة,الرئيس
[150] القرار,العربي
[96] في,عاصمة
[82] العربي,#الرياض
[77] الصيني,تصل
[77] تصل,عاصمة
[77] #الرياض,#الرئيس_الصيني_في_السعودية
[72] enad_alotaibi,طائرة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[187] عاصمة,القرار
[155] القرار,العربي
[141] الرئيس,الصيني
[133] تصل,عاصمة
[133] الصيني,تصل
[133] طائرة,الرئيس
[133] #الرياض,#الرئيس_الصيني_في_السعودية
[133] العربي,#الرياض
[132] naifeal3bdalh,طائرة
[19] الرياض,عاصمة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[103] عاصمة,القرار
[68] #الرياض_الان,#الرياض_عاصمة_القرار_الدولي
[66] #الرياض_عاصمة_القرار_الدولي,#الرياض_وظائف
[66] #الرياض_وظائف,#الرياض_يد_بيد
[65] #الرياض_الخضراء,#الرياض_الان
[65] #الرياض_زوو,#الرياضة_على_شاهد
[65] #الرياض_يد_بيد,#الرياض_زوو
[63] #الرياضة_على_شاهد,#الرياض
[48] القرار,العربي
[34] في,عاصمة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[124] عاصمة,القرار
[81] القرار,العربي
[43] القوات,المشتركة
[42] قيادة,القوات
[39] #الرياض,عاصمة
[38] #السعودية,#اليمن
[38] المشتركة,يصل
[38] الى,مدينة
[38] #حضرموت,قادما
[38] #سيئون,بـ

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[87] عاصمة,القرار
[80] ما,يخص
[57] الوفد,العماني
[47] صنعاء,عاصمة
[44] وفد,سعودي
[44] سعودي,إماراتي
[44] معه,وفد
[44] يحمل,معه
[41] يحط,رحاله
[41] رحاله,في

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[69] عاصمة,القرار
[34] هدفهم,السعودية
[34] المشاهير,هدفهم
[34] السعودية,هي
[34] السعودية,وعاصمتها
[34] كل,المشاهير
[34] وعاصمتها,الرياض
[34] السعودية,دولهم
[34] هي,أهم
[34] الأضواء,توجد

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@lawmohyemen
@saudinews50
@spagov
@halgawi
@u7bmxfa0nsb6wem
@turkishalhoub
@aydanews
@alhadath
@ajelnews24
@alialarishi

Top Replied-To in G1:
@malik1212000
@abo_turki1010

Top Replied-To in G2:
@alshaikh2
@70sul
@deemh100
@shooosh121200
@salehjoraibi
@gorgeous4ew
@turkiisr

Top Replied-To in G4:
@u7bmxfa0nsb6wem
@adelalmadwary
@aselsaqladi
@trshrs2388
@abwkhalid2030
@h_dh_alshehri
@d_alghaithi
@mohsen43938957
@nooars8
@hussein_bn_atef

Top Replied-To in G5:
@defensearab

Top Replied-To in G6:
@jamalburhan
@abedalmaala
@aliya1234583

Top Replied-To in G8:
@aloqeliy
@ahatayla2020
@alialarishi
@oiia4mpnu8tzdy5
@a4444bk
@drahmedshehri3
@hsalshammari1
@fdroosevelt452
@alnakhbynwaf
@binshflout888

Top Replied-To in G10:
@ajelnews24
@thesaudi_post
@halgawi
@6q6qs
@ab__mt1

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@malik1212000
@nassser851101
@alshaikh2
@naifeal3bdalh
@mslt10101010
@70sul
@enad_alotaibi
@ayidhsalemq
@sf_skd
@s_hm2030

Top Mentioned in G1:
@malik1212000
@alhamidi_nasser
@i3sand
@rangersaudi

Top Mentioned in G2:
@alshaikh2
@70sul
@ayidhsalemq
@saeedalqadhi999
@s_hm2030
@fayez_101
@turkiisr
@deemh100
@senani87
@rangersaudi

Top Mentioned in G3:
@nassser851101
@mslt10101010
@alowais_a1
@m_almismar
@alshaikh2

Top Mentioned in G4:
@aselsaqladi
@hussein_bn_atef
@u7bmxfa0nsb6wem
@al_janubi_1985
@cdkvoucrcqpqsjp
@bahbjh
@ksa2030_n
@mwsymossealdbys
@archgreat
@hanisaadi2011

Top Mentioned in G5:
@enad_alotaibi
@tsp_2030
@defensearab
@ayidhsalemq
@s_hm2030
@naifeal3bdalh
@turkiisr
@alshaikh2
@sf_skd
@m2jed966

Top Mentioned in G6:
@naifeal3bdalh
@k27_00
@nassser851101
@abedalmaala
@abumhmd45537136
@alshaikh2
@70sul
@ahmadalrabai
@ayidhsalemq
@lawmohyemen

Top Mentioned in G7:
@almkhymer
@jarhk90
@oudaoglu
@1bin_dokhan
@nmoqbil1
@sss1662009

Top Mentioned in G8:
@alialarishi
@drahmedshehri3
@s_f_algharbi
@hsalshammari1
@binshflout888
@faisaljafar68
@kacnd
@salim_jad_nahdi
@bu7atem81

Top Mentioned in G9:
@srmd126
@tsharlz15
@alkasr88106989
@faisalmodhesh
@faisalmodhsh
@4fj8tygaxp40iyl
@alialarishi

Top Mentioned in G10:
@saud20192019201
@offi_lkj
@ksacivilization
@turkial97034114
@mm_ss1998
@lawmohyemen
@alshaikh2
@naifeal3bdalh
@tsp_2030

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mohamedal_adawi
@mobily1100
@dardoooor
@aawsat_news
@rtarabic
@buyazed288
@ahah9awad
@saif21saleh
@mo7mmed84
@zo1218583562

Top Tweeters in G1:
@zo1218583562
@ksa_hano1404
@mnal1q1q
@ghazl987
@ummajed83167761
@l_am_a4
@yosef12191
@yus144_
@plhli
@hilaliaa1957

Top Tweeters in G2:
@khzozo1111
@buallaya
@okonemariam
@cxja7hcmktggoip
@mmuns33
@saagr2000
@naawaal_1
@m_m_almedlej
@monzerhakeem
@l7kkfhvjsum6fbx

Top Tweeters in G3:
@s8_____8
@sedra2019x
@x0x__i
@ret220
@bawccc
@nassser851101
@_nif___
@abokald_hamood_
@sssmmmaaa33
@f5arah

Top Tweeters in G4:
@mo7mmed84
@raaed_2030
@nys9511
@haroonbarsheed
@walhoraibi
@saqr___aljanub
@obngyavhnihw2v9
@dvrgz55b19ycgy5
@bahbjh
@hhhgdddooonnn

Top Tweeters in G5:
@kaald1941
@mmg0707
@al_owayn
@f3_f0
@safety_aba
@dqs0wjxv8qssvg9
@jamal1aljassmi
@magedsk949
@duranfuerza
@abuali_2007

Top Tweeters in G6:
@saif21saleh
@abduh_6677
@althunyan_fahad
@mzqf9kmv9sjl1pd
@abinbandr2
@f___z808
@salwabintami
@esaa85632
@1__nalarrak
@e8cx9

Top Tweeters in G7:
@dmfmohe
@hayatfmofficial
@3bdovic
@thwaiqebaa
@almashhad_araby
@nmoqbil1
@weley_banjar
@aa1817
@o2f
@5suiofpkclg0b4d

Top Tweeters in G8:
@almalkym939
@mod25h
@122_bandar
@fawziyasaleh
@alkatherijalal
@0qauha8c6sakbmq
@alghadye
@binshflout888
@nostalgiccloud2
@fadwa889

Top Tweeters in G9:
@sehsnow73
@uqxnkfkbumjerp3
@apuhetham
@gdh2zs
@hassana52043590
@faisalmodhesh
@saay1f
@jf9bo2lh1ynocau
@a_dczv
@atwzcx7r1nww3bk

Top Tweeters in G10:
@imj101
@rashidalmethen
@ajelnews24
@fahad818om
@alnasser9879
@hmane_8
@wdm122
@ebnabdelmo
@ahmed_algoblan
@_mo12000